องค์การบริหารส่วนตำบล วังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท