หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
วิสัยทัศน์ อบต.วังหมัน
   "เกษตรมาตรฐาน
      สืบสานวัฒนธรรม
         พัฒนาคุณภาพชีวิต"
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
ปลัดอำนาจ อุ่นทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
อาชีพสร้างรายได้ตำบลวังหมัน
ศาสนสถานในตำบลวังหมัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหมัน
1
2
3
4
5
 

>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ <<
 
 
 
 
 
 
         
 
 
เผยแพร่รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก [ 6 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
รายงานผลปฎิบัติงานประจำปี (Annual Repot) [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 52 
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
   
การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
การจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Foudue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ ฯ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ขอความร่วมมือเสนอชื่อเเละประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยเเละวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ซักซ้อมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ.2563 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ.2563 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ฯ  [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผุู้รับบำนาญฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
แนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับไต้หวัน [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
เรื่อง ขอลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ้าพระยา (เรียน นายอำเภอสรรพยา) [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฯ [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำบัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำบัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
 
 
 
      
 
ไร่สุรัตน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหมัน
   
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.โพงาม สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน เปลี่ยนโรงพยาบาล ประจำปี 2563 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3108 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม ) ของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนาง [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.สะพานหิน กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เที่ยงแท้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เที่ยงแท้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.โพงาม กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ให้กับผู้มีสิทธิพ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.โพงาม การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขเดือนห้า เข้าร่วมพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน และมอบธง สัญลักษณ์รับรองครัวเรือนปลอดภัยจากย [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหมัน เผยแพร่รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขเดือนห้า เข้าร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 2562 [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สุขเดือนห้า ประชุมประจำเดือนธันวาคม [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4952  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว5  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วมงาน "สัปปายะอวอร์ด 2562" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4932  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4909  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว4950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21692-21713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21714-21789 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารกระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว4916  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ กศ. มท 0816.4/ว4944  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา กศ. มท 0816.3/ว4910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4919  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เปลี่ยนแปลงวันส่งแบบรายงานการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายารักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สล. มท 0801.3/ว119  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4850 [อบจ.] [เทศบาล อบต.]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4908  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว4880  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4889  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4897  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว4891  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
การจัดส่งข้อสอบ Pre O-NET ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4881  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
การจัดส่งข้อมูลแผนงานโครงการที่ อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการที่ต้องการเสนอภายใต้แผนพัฒนาภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4895 [รายชื่อจังหวัดฯ] [บัญชีร่างข้อเสนอ]  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4846  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
การอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กพส. มท 0810.6/ว4890  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
 

ตุ๊กตาโครเชต์

ไม้กวาดดอกหญ้า

น้ำพริกแกง
 
 
    
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ [ 18 ธ.ค. 2561 ]

 

 
 
   
 
แก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าให้หน่อยค่ะ (1 ก.ค. 2562)    อ่าน 80  ตอบ 0  
บ้านของคุณมีสมุนไพรที่ประโยชน์มากมายพวกนี้บ้างหรือเปล่า (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 69  ตอบ 0  
พนักงานจ้าง (16 ต.ค. 2558)    อ่าน 698  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 880  ตอบ 0  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังหมันพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 พ.ค. 2558
 
 
 
สายตรงนายก
089-839-8890
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10