หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหมัน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
วิสัยทัศน์ อบต.วังหมัน
   "เกษตรมาตรฐาน
      สืบสานวัฒนธรรม
         พัฒนาคุณภาพชีวิต"
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
อาชีพสร้างรายได้ตำบลวังหมัน
ศาสนสถานในตำบลวังหมัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหมัน
1
2
3
4
5
 

>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ <<
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน เขมปณญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายสมชาย ศาตมานน [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ [ 20 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 96 
รับมอบโล่เกียรติคุณ แก่หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนงานคนพิการดีเด่น [ 26 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 14 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
   
แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
โครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ซํกซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานสถานธนานุบาลมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ด่วนมาก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ฯ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
หารือเรื่องปรับราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 (ทม.) [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์หนังสือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
คำปรึกษาหรือคำแนะนำการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ด่วนที่สุด เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ พ.ศ.2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏืบัติงานทะเบียนและข้าราชการฯ [ 10 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้อราชการหรือพนักงานครูฯ [ 10 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
โอนเงินสมทบกองุทนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ อำเภอหันคา [ 10 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
โอนเงินสมทบกองุทนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ อำเภอสรรพยา [ 10 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
โอนเงินสมทบกองุทนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ทม.ชัยนาท [ 10 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ [ 10 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
 
 
 
      
 
ไร่สุรัตน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหมัน
   
ทต.บางหลวง TOR จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบล [ 15 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและควา [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศเรื่องรายงานประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชั [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองแซง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.กะบกเตี้ย [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.มโนรมย์ [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.66 [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.ธรรมามูล ลงพื้นที่ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.ธรรมามูล กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวนประชาชนมอบความรัก [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ เลี่ยงอันตราย จากฟอร์มาลิน ในอาหารทะเล [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ 6. ข่าวดี! ครม.เห็นชอบ ผ้าขาวม้า ขอขึ้นทะเบี [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ ประกันสังคม เตือน ผู้ประกันตน อย่าหลงเชื่อพว [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมา [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
 
 
 
สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1070 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 13 มี.ค. 2566 ]
หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุในที่ราชพัสดุ กม. มท 0804.6/ว1080  [ 13 มี.ค. 2566 ]
การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1076  [ 13 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1075  [ 13 มี.ค. 2566 ]
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1069 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 13 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1062 บัญชีแนบ เอกสารแนบ  [ 13 มี.ค. 2566 ]
โครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1051 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 10 มี.ค. 2566 ]
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 10 มี.ค. 2566 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2565 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1059 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 มี.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว1050 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  [ 10 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว 1052 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็นการดำเนินงาน/การเข้าร่วมกิจกรรม ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน กศ. มท 0816.3/ว961 บัญชีรายชื่อแนบท้าย  [ 9 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1048  [ 9 มี.ค. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) และรายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว1039  [ 9 มี.ค. 2566 ]
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว988  [ 9 มี.ค. 2566 ]
แนวทางการพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐของ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว6 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 9 มี.ค. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1047 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 9 มี.ค. 2566 ]
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว1027  [ 9 มี.ค. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว1030  [ 8 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 8 มี.ค. 2566 ]
การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1012 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 8 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1011 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 8 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1025  [ 8 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1024  [ 8 มี.ค. 2566 ]
การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1023 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 8 มี.ค. 2566 ]
 
ตุ๊กตาโครเชต์
ไม้กวาดดอกหญ้า
น้ำพริกแกง
 
 
    
 


จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหนองอีเช้ง - หนองเบน หมู [ 10 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ อปพร. ทะเบียน บฉ 4094 ชัยนาท ของ [ 8 มี.ค. 2566 ]

 

 
 
   
 
สอบถามคะ (8 ก.ค. 2565)    อ่าน 235  ตอบ 0  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (27 พ.ค. 2565)    อ่าน 279  ตอบ 0  
สอบถามครับ (28 มี.ค. 2565)    อ่าน 302  ตอบ 1  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะออกวันที่เท่าไรค่ะ (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 501  ตอบ 1  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังหมันพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 พ.ค. 2558
 
 
 
สายตรงนายก
089-839-8890
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.วังหมัน

facebook
อบต.วังหมัน
อบต.วังหมัน