หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
วิสัยทัศน์ อบต.วังหมัน
   "เกษตรมาตรฐาน
      สืบสานวัฒนธรรม
         พัฒนาคุณภาพชีวิต"
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
ปลัดอำนาจ อุ่นทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
อาชีพสร้างรายได้ตำบลวังหมัน
ศาสนสถานในตำบลวังหมัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหมัน
1
2
3
4
5
 

>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ <<
 
 
 
 
 
 
         
 
 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
จดหมายข่าว อบต.วังหมัน เรื่อง การเรียกเก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ วิธีการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 60 
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ [ 11 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 227 
   
แจ้งแผนการตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 5 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 4 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
เรื่อง การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
รายงานสรุปสถานการณ์ภัยไฟป่าและหมอกควันจากข้อมูลดาวเทียม ประจำปี 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
การจัดทำหนังสือ \"ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2563\" [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ส.ค.63 [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กระจายอำนาจ งวดที่ 8 [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท. [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับฯ [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานให้อปท.ลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS (ด่วนที่สุด) [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 32 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 81 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ \"รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด - 19\" [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ด่วนที่สุด) [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม \"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563\" [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1/2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
 
 
 
      
 
ไร่สุรัตน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหมัน
   
ทต.โพงาม ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกดินเลนพร้อมกำจัดวัชพืช ค [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.ไร่พัฒนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับป [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เที่ยงแท้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สามง่ามพัฒนา ตรวจปิดโครงการบ้านพอเพียง (โควิด) งบ 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.มะขามเฒ่า [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงกฎบัตรตรวจสอบภายใน [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยเสียหายจากวาตภัย [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.เสือโฮก วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเสือโฮก จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาก [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หันคา ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาท่าพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านเชี่ยน 1234 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเชี่ยน โครงการ กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน ประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
 
 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
สน คทหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว2911  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2919  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย กค. มท 0803.3/ว2918  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16339-16361  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของอวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว2891  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16337,16338  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งกฎกระทรวงจำนวน 3 ฉบับ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กม. มท 0804.6/ว2874  [ 22 ก.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2900  [ 22 ก.ย. 2563 ]
การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2866 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2563 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว2852  [ 21 ก.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ (แบบรายงาน กง.บศ.1-6) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว416  [ 21 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2887 [แบบตอบรับ]  [ 21 ก.ย. 2563 ]
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2851  [ 21 ก.ย. 2563 ]
กง.กจ.(กพส.) ขอเเจ้งหนังสือลงเว็บไซต์ สถ. ที่ มท 0810.8/ว2879 ลว 18 กย.63 เรื่อง เเจ้งรายชื่อผู้ประสารงานเเละหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2879 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2873  [ 18 ก.ย. 2563 ]
แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ กพส. มท 0810.7/ว2871  [ 18 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2841  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ สน.คท. มท 0808.3/ว2854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2865  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว74  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
 

ตุ๊กตาโครเชต์

ไม้กวาดดอกหญ้า

น้ำพริกแกง
 
 
    
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็ [ 2 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 24 มี.ค. 2563 ]

 

 
 
   
 
แก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าให้หน่อยค่ะ (1 ก.ค. 2562)    อ่าน 163  ตอบ 0  
บ้านของคุณมีสมุนไพรที่ประโยชน์มากมายพวกนี้บ้างหรือเปล่า (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 122  ตอบ 0  
พนักงานจ้าง (16 ต.ค. 2558)    อ่าน 747  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 979  ตอบ 0  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังหมันพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 พ.ค. 2558
 
 
 
สายตรงนายก
089-839-8890
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.วังหมัน

facebook
อบต.วังหมัน
อบต.วังหมัน