หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหมัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
วิสัยทัศน์ อบต.วังหมัน
   "เกษตรมาตรฐาน
      สืบสานวัฒนธรรม
         พัฒนาคุณภาพชีวิต"
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
อาชีพสร้างรายได้ตำบลวังหมัน
ศาสนสถานในตำบลวังหมัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหมัน
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพคลังท้องถิ่น) [ 20 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 5 
อำเภอวัดสิงห์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน นำโดยนายจักรพันธ์ รัตนเสถียร น [ 26 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 18 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหมัน รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 31 
แจ้งการสูบน้ำโรงสูบน้ำทุ่งวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อการอุปโภค - บริโภค [ 12 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 27 
   
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2566 ทต สรรพยา(นายอำเภอสรรพยา) [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2566 อบต.วังไก่เถิื่อน(นายอำเภอหันคา) [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ฯ"  [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 18 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง หลักการพิจารณางานก่อสร้าง การเร่งรัด การปฏิบัติงานตามสัญญา การจัดทำร่าง TOR ฯ"  [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
สรุปผลการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 29 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566ฯ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 18 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งฯ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ไปทดลองใช้  [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 19 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นวิทยากร (เรียน นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท) [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 25 
การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 42 
การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 23 
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาล [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
(ด่วน) ขอเชิญร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันเเละคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
บัญชีนวัตกรรมไทย [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
การโอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 42 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 39 
ขอรับการสนับสนุนการฝึกภาคสนามของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 28 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยนาท (ก.อบต.จังกวัดชัยนาท) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 72 
ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพลง ในอุ่นอ้อมกอดมั่นคง [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 23 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท (ก.ท.จ.ชัยนาท) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 108 
 
 
 
      
 
ไร่สุรัตน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหมัน
   
อบต.กะบกเตี้ย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปกิบัติการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 28 
ทต.เจ้าพระยา ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ้าพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ชัยนาท ทถจ.ชัยนาท มอบหมายหัวหน้า บห. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมรา [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ชัยนาท ทถจ.ชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารขยะ ณ อบต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.กะบกเตี้ย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 29 
สถ.จ.ชัยนาท ประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ของ อบต.อู่ตะเภา [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของ อบจ.ชัยนาท [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ชัยนาท ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางฯ ของ อบจ.ชัยนาท [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.มโนรมย์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
ทต.มโนรมย์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์ สมัยสามัญ ส [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.เสือโฮก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรือตรี วิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอเมืองชัยนาท พร้อมด้ว [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.วัดโคก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.วัดโคก ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.เที่ยงแท้ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองน้อย เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Poli [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว864  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว861  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว854 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.4/ว862  [ 23 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 สน.คท. มท 0808.3/ว846 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 19 - 20  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2391  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2392  [ 23 ก.พ. 2567 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหน ประจำปีพุทธศักราช 2566 และรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามมติมหาเถรสมาคม กศ. มท 0816.5/ว849  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
 
ตุ๊กตาโครเชต์
ไม้กวาดดอกหญ้า
น้ำพริกแกง
 
 
    
 


จ้างปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านดงช้างรำ หมู่ที่ 5 ตำบล [ 23 ก.พ. 2567 ]จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านหัวตะเฆ่ หมู่ที่ 3 ตำบ [ 22 ก.พ. 2567 ]

 

 
 
   
 
สอบถามคะ (8 ก.ค. 2565)    อ่าน 405  ตอบ 0  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (27 พ.ค. 2565)    อ่าน 475  ตอบ 0  
สอบถามครับ (28 มี.ค. 2565)    อ่าน 494  ตอบ 1  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะออกวันที่เท่าไรค่ะ (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 691  ตอบ 1  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังหมันพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
   
 
 
ฐานข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
อปท. (e-Plan)
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน)
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR) ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO) ระบบสารสนเทศข้อมูล cometency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ขององค์กรปกครอง (welfare)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
e-PlanNACC
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 พ.ค. 2558
 
 
 
สายตรงนายก
089-839-8890
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.วังหมัน

facebook
อบต.วังหมัน
อบต.วังหมัน