หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหมัน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
วิสัยทัศน์ อบต.วังหมัน
   "เกษตรมาตรฐาน
      สืบสานวัฒนธรรม
         พัฒนาคุณภาพชีวิต"
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
อาชีพสร้างรายได้ตำบลวังหมัน
ศาสนสถานในตำบลวังหมัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหมัน
1
2
3
4
5
 

>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ <<
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 67 
การประชุมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 59 
นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยั [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 80 
นายออสอ จิตรจุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน เข้าร่วมพิธีฉลองตราตั้งตำแหน่ง [ 18 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 109 
   
เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ มีดีต้องแชร์ ในรูปแบบ Infographic (เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
แจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอ) [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
แจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.ชัยนาท) [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 9o พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 71 
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสื่องต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ฯ [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่ว เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทนฯ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
การพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็ฯนิติบุคคล [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฯ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
แนวทางการจัดทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The Smart City Showcase Awards 2022 [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
การบันทึ่กข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยนาท (ก.อบต.จังหวัดชัยนาท) ครั้งที่ 7/2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 71 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท (ก.ท.จ.ชัยนาท) ครั้งที่ 7/2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 167 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
ขอทำความตกลงกรณีไม่สามาร๕ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ (นายอำเภอสรรพยา) [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
การติดตามดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฯ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
การถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยออนไลน์ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
 
 
 
      
 
ไร่สุรัตน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหมัน
   
ทต.ธรรมามูล [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ้าพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ชัยนาท รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ 2U มาตราการป้องกันโรคส่วนบุคคล [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หันคา ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หันคา ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลหันคา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันค [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยนาท สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าชัย รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองมะโมง โครงการบริหารจัดการน้ำ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองมะโมง พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ทต.ตลุก ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลุก เรื่อง [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.มะขามเฒ่า ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการแก้ไข [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.มะขามเฒ่า ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการซ่อมแ [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.มะขามเฒ่า ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการแก้ไข [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) งานบริหารงานคลัง [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
 
 
 
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)]  [ 8 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว2403  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2402  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2388  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาแจ้งยืนยันข้อมูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2391  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว2381  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กพส. มท 0810.4/ว2380  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว106  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศ. มท 0816/ว2390  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การอบรมออนไลน์ หลักสูตร (Inclusive Rural Development) กพส. มท 0810.2/ว2385  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5621  [ 4 ส.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (มีดีต้องแชร์) ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กม. มท 0804.6/ว2387 [เอกสารแนบ]  [ 4 ส.ค. 2565 ]
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว กพส. มท 0810.4/ว2375  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2376  [ 3 ส.ค. 2565 ]
การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2279  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว2364  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.4/ว2374  [ 3 ส.ค. 2565 ]
 

ตุ๊กตาโครเชต์

ไม้กวาดดอกหญ้า

น้ำพริกแกง
 
 
    
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องกรองน้ำ โครงการขับเคลื่องกา [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างเรียงหินแก้ไขปัญหาน้ำท่วม คลองหัวตะเฆ่ - หนองอ [ 2 ส.ค. 2565 ]

 

 
 
   
 
สอบถามคะ (8 ก.ค. 2565)    อ่าน 40  ตอบ 0  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (27 พ.ค. 2565)    อ่าน 62  ตอบ 0  
สอบถามครับ (28 มี.ค. 2565)    อ่าน 127  ตอบ 1  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะออกวันที่เท่าไรค่ะ (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 362  ตอบ 1  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังหมันพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 พ.ค. 2558
 
 
 
สายตรงนายก
089-839-8890
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.วังหมัน

facebook
อบต.วังหมัน
อบต.วังหมัน