หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 >> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ <<
 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมและใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภค

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
 การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความ ยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางทางการตลาด

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

การรณรงค์ ป้องกัน ยาเสพติด โรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพอนามัย

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา แลผู้ด้อยโอกาส

การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player