ท่านต้องการให้ อบต.วังหมันพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 5 )
55.56%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
22.22%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
11.11%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
11.11%